Projekty financovány Grantovou agenturou ČR (GAČR)

Grantová agentura České republiky je státní institucí, která zahájila svoji činnost v roce 1993 a byla zřízena zákonem č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií. Podporuje základní vědecký výzkum napříč všemi vědními obory, a to převážně z veřejných prostředků.Vědecké a výzkumné projekty jsou vybrány na základě každoročně vyhlašované veřejné soutěže.

 Hodnocení kvality destinace cestovního ruchu

  • GA15-21179S
  • Termín řešení: 2015 – XX
  • Hlavní řešitel: doc. Ing. Kateřina Ryglová, Ph.D.
Předmětem projektu je navrhnout metodiku hodnocení kvality destinace cestovního ruchu v kontextu spokojenosti a loajality zákazníka. Stěžejním prvkem vědeckého zkoumání bude identifikace faktorů a vztahů mezi nimi, dimenzí a jejich významu při hodnocení kvality destinace. Faktory kvality budou analyzovány na základě aktuálních primárních dat za podpory vícerozměrných statistických metod. Východiskem bude prověření dostupných metod hodnocení kvality služeb (Kano, SERQUAL, IPA, HOLSAT, SERVPERF, Qualitest) na poli destinačního managementu. Závěrečným výstupem projektu bude navržení modelu komplexního hodnocení kvality destinace, případová studie České republiky a ověření platnosti modelu v rozdílných regionech. V této oblasti dosud absentuje všeobecně uznávaný a vědecky přijatelný teoretický základ.

 


Projekty financovány Technologickou agenturou České republiky (TAČR)

Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2009 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Zajišťuje přípravu a realizaci programů aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání veřejných zakázek. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje.

 Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání

  • TAČR č. TL02000092
  • Termín řešení: 2019 – 2022
  • Hlavní řešitel: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.
  • Více o projektu: Neplýtvej potravinami
Cílem projektu je poskytnout aplikačním garantům a územním samosprávným celkům postupy a výsledky aplikace behaviorální změny chování domácností, a to v podobě, která bude snadno aplikovatelná pro aktéry v oblasti odpadového hospodářství (tj. územní samosprávné celky). Základem projektu je najít efektivnější způsoby dosažení cíle redukce plýtvání potravinami, a to na základě provedení cílené behaviorální intervence, jejímž smyslem je dosáhnout změny v chování domácností, která povede ke snížení plýtvání potravinami.

Tvorba metodiky pro implementaci, evaluaci a efektivnost realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Projekt se zabývá identifikací kritických faktorů realizace, udržitelnosti a diseminace podpory aktivního stárnutí - konkrétně "Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013-2017" (dále jen NAP). Budou formulovány návrhy metod hodnocení efektivnosti, korekce přímých a nepřímých nákladů a přípravy dalšího rozvoje a stanoveny programy, které přispějí k vyšší participaci osob v post-ekonomicky aktivním věku na aktivitách společenského významu, k jejich vzdělávání a snižování důsledků sociální a kulturní stratifikace. Nová metodika bude sloužit k zefektivnění procedur a metod implementace NAP na krajské i místní úrovni v kontextu realizace společných politik EU.

 


 

 Projekty financovány Fondem rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

Fond rozvoje vysokých škol je tvořený prostředky, které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)  pro vyjádření Rady vysokých škol (RVŠ) každoročně vyčleňuje z rozpočtu vysokých škol. Finanční prostředky jsou určeny na podporu projektů, které jsou zaměřeny na rozvoj vzdělávací činnosti na vysokých školách. Činnost FRVŠ je zabezpečována Agenturou Rady vysokých škol. Projekty FRVŠ musí splňovat zaměření tematických okruhů, které každoročně na návrh Výboru FRVŠ a po následném schválení předsednictvím RVŠ vyhlašuje MŠMT.