Ústav marketingu a obchodu zajišťuje výuku předmětů z oblasti marketingu, obchodu a cestovního ruchu na Provozně ekonomické fakultě, Agronomické fakultě, Lesnické a dřevařské fakultě, Zahradnické fakultě a Institutu celoživotního vzdělávání.

V jednotlivých předmětech probíhá výuka, v níž studenti pracují na reálných projektech často ve spolupráci s různými společnostmi. Právě prostřednictvím těchto projektů se nabízí jedinečná příležitost propojení mezi praxí a vzdělávání. Mnohé předměty jsou také vyučovány v anglickém jazyce, proto je možné zapojení i zahraničních institucí do projektů realizovaných ve výuce. →více 

Během své existence jsme se podíleli na velkém množství aktivit, které měli za cíl pozvednout odbornou úroveň fakulty. Například jsme společně s Ústavem managementu založili tradici konference Firma a konkurenční prostředí (nyní konference ECOS), pravidelně se také pod vedením doc. Ing. Jany Turčínkové, Ph.D. pořádala soutěž TopStudent, které se každoročně účastnili vysokoškolští studenti z mnoha českých i slovenských univerzit.

Výzkumná činnost

Ústav marketingu a obchodu se významně podílí na výzkumné činnosti v několika směrech. Výsledky jsou publikovány ve významných českých i zahraničních časopisech. Pracovníci ústavu se zapojují do grantových projektů, do současnosti bylo pracovníky realizováno několik významný projektů GAČR i TAČR. V současnosti je ústav jako jediný český zástupce zapojen do jedinečného celoevropského výzkumného projektu s názvem COBEREN. V rámci tohoto projektu se pozornost zaměřuje na problematiku chování spotřebitele. Do tohoto projektu je zapojena celá řada institucí z celé Evropy. →více

Čemu se věnujeme?

 

 

  

Na Ústavu marketingu a obchodu pracují týmy odborných specialistů zaměřených na aktuální témata v oblastech marketingu, obchodu a cestovního ruchu, v nichž rozvíjí vědecko-výzkumné a vzdělávací aktivity. Pracovníci z marketingové skupiny se specializují na spotřebitelské chování. Spotřebitelské chování je součástí životní úrovně a životních podmínek lidí, je vyjádřením jejich stylu života. Rozhodující vliv na uspokojování potřeb má příjmová situace domácností. Příjmová nerovnost, ohrožení chudobou, financování v hierarchii uspokojování potřeb, nedostupnost uspokojení potřeb určitou skupinou domácnosti, to všechno jsou témata sledovaná na domácnostech v ČR, v konfrontaci s ostatními zeměmi EU. V oblasti spotřebního chování se pozornost také zaměřuje na nakupování potravin, vliv místa prodeje a význam věrnostních programů.

 

 

 

Druhý marketingový směr se orientuje do oblasti pozorování spotřebitelského chování pomocí moderních neuromarketingových nástrojů (eyetrackingová kamera a EEG). Cílem je najít podvědomé motivy a stimuly, které se podílejí na rozhodování spotřebitele. Příkladem takového výzkumu je zkoumání obsahové kvality a srozumitelnosti informací, které spotřebitel může najít na obalech produktů. Výsledky mohou pomoci zlepšit kvalitu všech atributů obalu. Zařízení Eyetracker, které se k těmto účelům používá, funguje na principu zaznamenávání pohybu oka na zkoumaném materiálu (obalu, inzerátu, reklamy, videa, webových stránek).Na Ústavu marketingu a obchodu pracují týmy odborných specialistů zaměřených na aktuální témata v oblastech marketingu, obchodu a cestovního ruchu, v nichž rozvíjí vědecko-výzkumné a vzdělávací aktivity. Pracovníci z marketingové skupiny se specializují na spotřebitelské chování. Spotřebitelské chování je součástí životní úrovně a životních podmínek lidí, je vyjádřením jejich stylu života. Rozhodující vliv na uspokojování potřeb má příjmová situace domácností. Příjmová nerovnost, ohrožení chudobou, financování v hierarchii uspokojování potřeb, nedostupnost uspokojení potřeb určitou skupinou domácnosti, to všechno jsou témata sledovaná na domácnostech v ČR, v konfrontaci s ostatními zeměmi EU. V oblasti spotřebního chování se pozornost také zaměřuje na nakupování potravin, vliv místa prodeje a význam věrnostních programů.

 

 

 Třetí skupina odborných pracovníků se zaměřuje na problematiku obchodu a na oblasti s obchodem souvisejícími, jako je obchodní logistika a obchodní operace, kde je pozornost věnována zejména zahraničně-obchodním operacím. Zde se výzkum soustředí především na malé a střední podniky a na proces internacionalizace těchto subjektů. Další výzkumné aktivity se pak zabývají malými a středními podniky v souvislosti s jejich důležitou rolí v rozvoji venkovských oblastí nebo využitím EDI (elektronické výměny dat) v dodavatelsko-odběratelských řetězcích.

 

 

 Čtvrtá pracovní skupina hledá odpovědi na otázky z oblasti cestovního ruchu. Rozvíjí se vědecko-výzkumné i vzdělávací aktivity související s rozvojem cestovního ruchu. Pozornost se soustřeďuje na možnosti rozvoje destinací a jejich percepční kapacitu, spokojenost a loajalitu zákazníka. Cílem je nacházet nové podněty pro rozvoj a zlepšování všech organizací, které na tomto trhu působí.