Vzdělávací projekt Smart Food v praxi!

15. 2. 2023 -

Součástí projektu Smart Food je i vzdělávací projekt, který má odnaučit děti plýtvat potravinami a zvýšit jejich vědomosti o spotřebě jídla. V uplynulých dnech probíhalo testování nově vyvinutých interaktivních výukových médií na 5 pražských školách.

Tisková zpráva  

Vzdělávací projekt Smart Food, který má odnaučit děti plýtvat potravinami a zlepšit jejich vědomosti o spotřebě jídla, se začal testovat na vybraných pěti  pražských školách. Žákům a učitelům v celé ČR nabídne po evaluaci na počátku září 2023 nová interaktivní výuková média (tzv. IVM), která jsou dostupná na nové platformě FutureBooks, první svého druhu v Česku i Evropské unii. Na projektu spolupracuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (PedF UK) a Provozně ekonomická fakulta Mendelovy univerzity (PEF MENDELU) v Brně s hlavním městem Praha. 

 EU se zavázala, že do roku 2030 sníží plýtvání potravinami o 50 procent (o 44 milionů tun jídla), při čemž nejvíce se plýtvá na úrovni spotřebitelů. „Projekt UK PedF a PEF MENDELU proto reaguje na tuto výzvu a předkládá účinný vzdělávací komunikační nástroj k oslovení žáků a nepřímo také domácností. Cílem je dětem zábavnou formou vysvětlit, proč je nutné přestat plýtvat jídlem a jak toho jednoduše dosáhnout,” uvedl děkan PedF UK prof. Michal Nedělka. Za tímto účelem akademičtí pracovníci MENDELU předali kolegům z PedF UK své poznatky ve formě osmi ucelených souborů. Následně je společně přetvořili do interaktivních výukových médií s množstvím aktivizujících prvků, které mají zabezpečit změnu postojů u dětí a případně také dalších členů jejich domácností. 

 Snahou výzkumníků je nejenom poskytnout ucelený soubor poznatků o plýtvání potravinami a poskytnout podklady pro účinnou intervenci k redukci potravinového odpadu, ale také změřit její skutečný efekt. Tedy reálně pomoci s plněním závazků ČR vůči EU. 

 Obě univerzity představily učitelům vybraných pěti pražských škol v uplynulých dvou týdnech nově vytvořená média, na nichž pracovaly v průběhu minulého roku. Nyní v rámci evaluace zahájily proces samotné výuky, který má ověřit, zda-li jsou materiály vytvořeny dostatečně srozumitelně a v souladu s potřebami dětí a žáků. “Současně s evaluací jsme zahájili i měření účinnosti této intervence. Snahou bude srovnání výchozích postojů a znalostí zapojených dětí k problematice plýtvání potravinami před a po intervenci, tedy jestli můžeme sledovat změnu v oblasti postojů a znalostí,” upřesňuje Lucie Veselá, jedna z autorek projektu, z Mendelovy univerzity v Brně. 

 Projekt jako jeden z prvních na území EU nabízí ucelený vzdělávací program pro oblast předcházení plýtvání s jídlem. “Naší další snahou je po ověření všech výstupů, interaktivní výuková média multiplikovat pro ostatní státy EU případně další země.” dodává Igor Červený za UK PedF, jenž záměr ke konci loňského roku diskutoval v rámci českého předsednictví EU na jednání vrchních ředitelů zodpovědných za školní vzdělávání a podle jeho slov s pozitivní odezvou. 

    

Kontakt pro média:  

Šárka Mrázová, mediální zástupce projektu Smart Food, 602 618 874, sarka.mrazova@frostpr.cz